Giấy Điện Tim 12 Cần 6 cần 3 cần

Giấy điện tim được sử dụng cho máy in điện tim của các hãng như Nihoh Kohden, Fukuda, Suzuken hay GE, Phillips...

Ghi lại các biến thiên của dòng điện do tim phát ra trong khi hoạt động co bóp.Giấy ghi điện tâm đồ thể hiện tốc độ và nhịp điệu của tim cũng như những bằng chứng gián tiếp về lưu lượng máu đến tim.

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC
(mm * m) (mm * mm * sheets)
ĐƠN VỊ TÍNH

GIẤY ĐIỆN TIM

1 5030 Giấy điện tim 1 cần (sọc cam) 50 x 30 Cuộn
2 50100-300S/FQW Giấy điện tim 1 cần Nihon Koden FQW
50-3-100 (giấy trắng không sọc)
50 x 100 x 300 Xấp
3 50100-300S/FQS Giấy điện tim 1 cần Nihon Koden FQS 50
3-100 (giấy sọc đỏ)
50 x 100 x 300 Xấp
4 5715 Giấy điện tim Macquerie CT 100 (sọc
xanh)
57 x 15 Cuộn
5 5820 Giấy điện tim Gima (sọc đỏ) 58 x 20 Cuộn
6 6030 Giấy điện tim 3 cần Progetti EPG PLUS,
EPG 1/3 (sọc đỏ)
60 x 30 Cuộn
7 605-250S Giấy điện tim Cardiorapid K-130 (sọc đỏ) 60 x 75 x 250 Xấp
8 6330 Giấy điện tim 3 cần Nihon Koden, Fukuda Denshi, Newtech 1503 – Neu
Cardio E3, … (sọc cam)
63 x 30 Cuộn
9 63100-300S Giấy điện tim 2 3 cần Fukuda ME
063F30- H03
63 x 100 x 300 Xấp
10 70100-200S Giấy điện tim Schiller AT3 (sọc xanh) 70 x 100 x 200 Xấp
11 7090-400S Gấy đện tim Esaote, P80/ P-8000 70 x 90 x 400 Xấp
12 8020 Giấy đện tum Innomed G-80, BTS-310, Newtech 3105B, Edan SE-3, Suzuken
Cardio 306 (sọc đỏ)
80 x 20 Cuộn
13 8070-315S Giấy điện tim Schiller AT1 80 x 70 x  315 Xấp
14 8090-400S Giấy điện tim GE/Marquette, MAC 400 80 x 90 x 400 Xấp
15 9090-360S Giấy điện tim GE/Marquette –
MicroSmart MC
90 x 90 x 360 Xấp
16 9090-400S Giấy điện tim GE/Marquette, MAC 500
(sọc đỏ)
90 x 90 x 400 Xấp
17 106140-200S Giấy điện tim Eclipe 4-Eclipe 400
Burdick-Siemens
106 x 140 x 200 Xấp
18 108140-200S Giấy điện tim Mortana Eli 150 #9100-028
50
108 x 140 x 200 Xấp
19 110140-200S Giấy điện tim 6 cần Fukuda Denshi FX
7202, Edan SE-601 (sọc đỏ)
110 x 140 x 200 Xấp
20 110150-200S Giấy điện tim 6 cần Nihon Koden
FQW110-3-150 (giấy trắng không sọc)
110 x 150 x 200 Xấp
21 110140-200S Giấy điện tim 6 cần Nihon Koden
FQW110-2-140 (giấy trắng không sọc)
110 x 140 x 200 Xấp
22 11030 Giấy điện tim Nihon Koden FQW110-2-
150 (không sọc)
110 x 30 Cuộn
23 11020 Giấy điện tim Progetti, EPGP6 View (sọc
đỏ)
110 x 20 Cuộn
24 11030 Giấy điện tâm đồ Mediana YM412i, kích
thước: 110mm x 30m (sọc đỏ)
110 x 30 Cuộn
25 11290-300S Giấy điện tim Ken-Cardio 302 112 x 90 x 300 Xấp
26 11227 Giấy điện tim Kenz-Suzuken Cardio 601
& Ergorec (sọc đỏ)
112 x 27 Xấp
27 112100-300S Giấy điện tim Kenz-Suzuken Cardioline
Delta 3 Plus (sọc đỏ)
112 x 100 x 300 Xấp
28 112150-300S Giấy điện tim Innomed, Heart Screen 112
(sọc đỏ)
112 x 150 x 300 Xấp
29 11470-250S Giấy điện tim Welch Allyn. CP50 (sọc
đỏ)
114 x 70 x 250 Xấp
30 11830 Giấy điện tim 3 cần Dr. Lee, 310B (sọc
cam)
118 x 30 Cuộn
31 12030 Giấy điện tim Cardiorapid K36 (sọc đỏ) 120 x 30 Cuộn
32 12020 Giấy điện tim Cardioline ar-1200adv (sọc
xanh)
120 x 20 Cuộn
33 120100-300S Giấy điện tim Cardioline ar-1200adv 120 x 100 x 300 Xấp
34 13025 Giấy điện tim Cardioraoid K300P (sọc
đỏ)
130 x 25 Cuộn
35 14530 Giấy điện tim Nihon Koden RQW 145-3
(sọc đỏ)
145 x 30 Cuộn
36 14530 Giấy điện tim Nihon Koden RQS 145-3
(sọc đỏ, chia 3 đường sọc)
145 x 30 Cuộn
37 145150-400S Giấy điện tim 6 cần Fukuda ME 145F60- H05 (máy C300BX, C320) (sọc cam) 145 x 150 x 400 Xấp
38 15090-300S Giấy điện tim NK FQS150-2.7-90 150 x 90 x 300 Xấp
39 210140-143S Giấy điện tim Nihon Koden (9130/1350),
RQW 210-3-140 (Blank)
210 x 140 x 143 Xấp
40 210140-200S Giấy điện tim Newtech/ Biocare Neu
Cardio E12 (sọc cam)
210 x 140 x 200 Xấp
41 210140-250S Giấy điện tim Chiller AT10Plus (sọc
cam)
210 x 140 x 250 Xấp
42 210150-400S Giấy điện tim 12 cần Fukuda ME 120F60-
H05 (sọc cam)
210 x 150 x 400 Xấp
43 210300-200S Giấy điện tim Hewlett Packard M2483A
(sọc đỏ
210 x 300 x 200 Xấp
44 210300-200S Giấy điện tim Kenz Suzuken Cardio 1210
(sọc đỏ)
210 x 300 x 200  
45 210295-200S Giấy điện tim Edan, SE-12 sery (sọc đỏ) 210 x 295 x 200 Xấp
46 21030 Giấy điện tim Nihon Koden RQS 210-3
(sọc cam)
210 x 30 Cuộn
47 210295-333S Giấy điện tim gắng sức NihonKoden
FQW 210-10-295 (giấy trắng không dùng sọc dùng cho máy ECG9000)
210 x 295 x 333 Xấp
48 21030 Giấy điện tim Mortara ELI-230 (sọc cam) 210 x 30 Cuộn
49 210280-200S Giấy điện tim Mortara ELI-230 (sọc đỏ) 210 x 280 x 200 Xấp
50 210280-200S Giấy điện tim Schiller AT102 (sọc đỏ) 210 x 280 x 200 Xấp
51 210280-215S Giấy điện tim Schiller AT-2 (sọc đỏ) 210 x 280 x 215 Xấp
52 210280-300S Giấy điện tim gắng sức GE Marquette
9402-021
210 x 280 x 300 Xấp
53 210280-200S Giấy điện tim Welch Allyn. CP100 (sọc
đỏ)
210 x 280 x 200 Xấp
54 210280-200S Giấy điện tim GE, Marquette Mac 2000
(sọc đỏ)
210 x 280 x 200 Xấp
55 210280-300S Giấy điện tim GE, Marquette Mac 1200
(sọc đỏ)
210 x 280 x 300 Xấp
56 210300-300S Giấy điện tim Fukuda Denshi FX8322,
OP-372TE
210 x 300 x 300 Xấp
57 210300-300S Giấy điện tim Mortara ED14 (sọc đỏ) 210 x 300 x 300 Xấp
58 21530 Giấy điện tim Bionet Cardiocare
2000/3000 (sọc đỏ)
215 x 30 Cuộn
59 215280-300S Giấy điện tim GE, Marquette Mac 5000
(sọc đỏ)
215 x 280 x 300 Xấp
60 215280-200S Giấy điện tim Hewlett Packard M2481A-
1707A (sọc đỏ)
215 x 280 x 200 Xấp
61 215280-200S Giấy điện tim Medigate, YM812i (sọc đỏ) 215 x 280 x 200 Xấp
GIẤY ĐIỆN NÃO
62 155300-1000S Giấy điện não Nihon Koden FV-155 (sọc
xanh)
155 x 300 x 1000 Xấp
63 245300-1000S Giấy điện não Nihon Koden FV-245 (sọc
xanh)
245 x  300 x 1000 Xấp
64 345300-1000S Giấy điện não Nihon Koden FV-345 (sọc
xanh)
345 x 300 x 1000 Xấp
65 400300-1000S Giấy điện não Nihon Koden 5521K (sọc
xanh)
400 x 300 x 1000 Xấp
GIẤY MONITOR SẢN KHOA    
67 100100-200S Giấy Monitor sản khoa Seward 100 x 100 x 200 Xấp
68 11290-150S Giấy Monitor sản khoa EDAN, Cadence
II, MFM-809
112 x 90 x 150 Xấp
69 112100-150S Giấy Monitor sản khoa Biocare 112 x 100 x 150 Xấp
70 112100-150S Giấy Monitor sản khoa Goldway UT-
3000A, Edan MFM -800 (sọc đỏ)
112 x 100 x 150 Xấp
71 112120-250S Giấy Monitor sản khoa Biosys/ Bionics
BFM 800
112 x 120 x 250 Xấp
72 11230 Giấy Monitor sản khoa Bionics BFM –
900
112 x 30 Cuộn
73 120120-250S Giấy Monitor sản khoa Biosys/ Bionics
IFM 500
120 x 120 x 250 Xấp
74 12030 Giấy Monitor sản khoa Bistos, ATM BT-
300, FM-1 (FS130)
120 x 30 Cuộn
75 126100-450S Giấy Monitor sản khoa SpaceLabs, im77 126 x 100 x 450 Xấp
76 130120-300S Giấy Monitor sản khoa Bistos BT-300,
FS130-120-30R-01
130 x 120 x 300 Xấp
77 14030 Giấy Monitor sản khoa Corometrics 145,
AAO4483 (sọc đỏ)
140 x 30 Cuộn
78 143150-300S Giấy Monitor sản khoa Sonicaid
Meridian 800, 8400-8003 (không sọc)
143 x 150 x 300 Xấp
79 145100-150S Giấy Monitor sản khoa sản khoa
FetaTrack 360
145 x 100 x 150 Xấp
80 15090-300S Giấy Monitor sản khoa Nihon Koden
FQS150-2.7-90, Sonomed (sọc đỏ)
150 x 90 x 300 Xấp
81 151150-150S Giấy Monitor sản khoa Hewlett Packard
HP M1910A
151 x 100 x 150 Xấp
82 151150-150S Giấy Monitor sản khoa M1911A 151 x 150 x 150 Xấp
83 151150-400S Giấy Monitor sản khoa Baby DopTech 15
– Huntleight
151 x 150 x 400 Xấp
84 152120-150S Giấy Monitor sản khoa Bionet, FetalXP 152 x 120 x 150 Xấp
85 152150-200S Giấy Monitor sản khoa Toitu 0030-023T
(không lỗ)
152 x 150 x 200 Xấp
86 15230 Giấy Monitor sản khoa Bionet, FC 1400 152 x 30 Cuộn
87 15290-150S Giấy Monitor sản khoa Analogic USA-3,
Bitos BT-350 (sọc)
152 x 90 x 150 Xấp
88 15290-150S Giấy Monitor sản khoa Analogic INT-3
(sọc đỏ)
152 x 90 x 150 Xấp
89 15290-150S Giấy Monitor sản khoa Edan/ Medgyn,
F9 (sọc xanh)
152 x 90 x 150 Xấp
90 15290-150S Giấy Monitor sản khoa Corometrics ,
AAO/CAO 4305 (sọc đỏ)
152 x 90 x 150 Xấp
91 15290-150S Giấy Monitor sản khoa Corometrics 115,
BAO/DAO 4305 (sọc đỏ)
152 x 92 x 150 Xấp
92 150150-200S Giấy Monitor sản khoa Toitu 0030-005
(có lỗ)
152 x 150 x 200 Xấp
93 150150-200S Giấy Monitor sản khoa Toitu 0030-026
(không lỗ)
152 x 150 x 200 Xấp
94 210150-200S Giấy Monitor sản khoa BD 4000,
Hunleight
210 x 150 x 200 Xấp
95 21530 Giấy Monitor sản khoa Bionet, FC700 215 x 30 Cuộn

GIẤY IN NHIỆT

96 5020 Giấy in cho máy Monitor, sinh hóa , trắng
trơn
50 x 20 Cuộn
97 5720 Giấy in cho máy sinh hóa , huyết học ,
trắng trơn
57 x 20 Cuộn
98 5830 Giấy in cho máy sinh hóa , huyết học ,
trắng trơn
58 x 30 Cuộn
99 11020 Giấy in cho máy sinh hóa , huyết học ,
trắng trơn

0987315855

https://zalo.me/0987315855
FACEBOOK